نرم افزار مدیریت پرداخت خسارت درمانی آذین

ثبت مشخصات اطلاعات پرسنلی

ثبت افراد تحت تکفل پرسنل

تعریف شرح تعهدات

تعریف سال مالی و حداکثر مبلغ تعهد برای هر شرح تعهد

تعریف بیماری ها برای هر شرح تعهد

ثبت خسارت به دو روش

روش اول : بصورت پیش فاکتور

روش دوم : بصورت تکمیل پرونده

چاپ گزارش پیش فاکتور

گزارش گیری کامل و دلخواه از ثبت سفارش ها

azin

گزارش ها

شماره تماس : 09175809001

2019/10/19

۱۳۹۸/۰۷/۲۷